Kodex, ten etický, kterým se řídím

Je naprostou samozřejmostí, že následuji etický kodex shrnutý níže v bodech. Vychází z kodexu Mindset Academy (https://www.mindset.cz/eticky-kodex-koucinku/) a ICF (https://www.coachfederation.cz/eticky-kodex-icf).

  1. Vědomě předcházím střetu jakémukoli možnému střetu zájmů.
  2. Dodržuji zásady ochrany osobních údajů. Veškeré záznamy uchovávám tak, aby byla zaručena bezpečnost, důvěrnost a ochrana soukromí, v souladu s platnými zákony a dohodami.
  3. Informuji a vysvětluji klientovi a objednateli, aby rozuměli co nejlépe, jaká je podstata koučování, jaký je jeho přínos a limity, podstata a omezení zachování mlčenlivosti, finanční ujednání a všechny ostatní podmínky koučovací dohody.
  4. Mám jasnou dohodu o koučovacích službách s mými klienty a objednavateli před začátkem koučovacího vztahu a tuto dohodu dodržuji. Dohoda musí obsahovat role, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.
  5. Jsem si vědoma své zodpovědnosti za stanovení jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic vůči klientovi.
  6. Vyhnu se jakémukoli sexuálnímu nebo romantickému vztahu se stávajícími klienty
  7. Respektuji právo klienta ukončit koučovací vztah kdykoli během procesu v souladu s ustanoveními dohody
  8. Jestliže jsem přesvědčen, že by klientovi nebo objednateli lépe prospěl jiný kouč nebo způsob, podporuji klienta nebo objednavatele, aby udělal změnu a pokud to bude nezbytné nebo vhodné, navrhnu mému klientovi vyhledat služby dalších odborníků.
  9. Dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.
  10. Stanovím jednoznačně, jakým způsobem budou informace z koučování sdělovány mezi koučem, klientem a objednavatelem.